Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Risale-i Nur Notları

ŞUAÂT RİSALESİ’NİN KİMLİĞİ
Şuaât, Said-i Nursî Hazretleri’nin Eski Said eserlerinden biridir. Üstad’ın Rusya esaretinden sonra İstanbul’a avdetinde, Darü’l-Hikmetü’l-İslamiye azası iken kaleme aldığı eserlerden biridir. ...

Şuaât, Said-i Nursî Hazretleri’nin Eski Said eserlerinden biridir. Üstad’ın Rusya esaretinden sonra İstanbul’a avdetinde, Darü’l-Hikmetü’l-İslamiye azası iken kaleme aldığı eserlerden biridir. Eser, serapa Hazret-i Peygamber’in Nübüvvetini, Şeriatını ve Tevhid’e olan şehadetini izah ve ispat etmektedir. Eserlerinde, Kur’an’ın “makasıd-ı erbaa”sını takip eden Üstad, Tevhid mevzusundan sonra, en fazla yoğunlaştığı mevzu, “Nübüvvet”, hassaten de “Nübüvvet-i Ahmediye (asm)”dir. Bunun en müşahhas misallerinden bir “Şuaât” eseridir.

Risale-i Nur Külliyat’ında, “Şuaât”,  hep müstakil eser olarak zikredilir. Eser, “Nokta Risalesi’nin Kimliği” başlıklı yazımda belirttiğim gibi, “taharri-i hakikat bir Japon’un suallerine cevap” sadedinde hazırlanmış olan Nokta Risalesi’nin ikizi gibidir. Çünkü Nokta Risalesi, “Ma’rifetullah/Tevhid”e, Şuaât ise, “Ma’rifetü’n-Nebî/Nübüvvet”e dairdir. İkisi için, Kelime-i Şehadet’in tam tefsiridir denilse, yeridir.    

İlk matbu Şuaat’ın Üstad tarafından tashih edilmiş ilk nüshası. İkinci sayfanın sol üst köşesindeki el yazsıyla “hakikatte” ifadesi Üstad’ın kendi tashihidir.

Şuaât’ın iptidası, 1910’da yazılan tefsir mukaddimesi “Muhakkemat” eserindeki “Nübüvvet-i Ahmediye” bahsine dair olan kısımdır. (Bkz. Muhakemat, Yeni Yazı 142-166 arası) Üstad, bu bahse; “Hitabımı ecanibe, bahusus Japonya’ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler; ben de cevap vermiştim.” (s. 117; ayrıca bkz.166 ) cümlesiyle işaret eder. “Nübüvvet-i Mutlaka”yı “Bürhan-ı Sâni’in Suğrası” şeklinde değerlendiren Üstad, “Nübüvvet-i Ahmediye” için ise, “Bürhan-ı Kübra” ifadesini kullanır. (bkz. Muhakemat, s. 142)                                                                     

İhsan Kasım es-Salihîtarafından Arapçaya çevrilmiş Şuaât’ın kapak resmî

Elyazma Sözler Mecmuası’nda, Ondokuzuncu Söz’de, Şuaat’ın referans gösterildiği bir sayfa

Üstad Hazretleri, Nurun İlk Kapısı adlı eserinde, Şuaât adlı eserine işaretle şöyle demektedir: “Şuaât-ı Ma’rifetü’n-Nebî namındaki Türkçe bir risalede delâil-i Nübüvveti Ahmediye(asm)yi beyan etmiştim. Hem onda Kur’an-ı Hakim’in vücuh-i i’cazını icmâlen zikretmiştim.” (s. 117) Yine aynı eserin, 211’inci sayfasında, “Şu bürhan-ı neyyirimiz (Muhammed asm) Şuaât’ta tenevvür ettiğinden tenvir-i müdeamızda münevver bir mir’attir.” ifadesiyle, Şuaât’ı “Nübüvvet” konusunda, referans olarak takdim etmektedir. (ayrıca, bkz. Mektubat, s. 203; Mesnevi-i Nuriye, s. 245)  

Şuaat kitabının ilk matbu nüshası 1339 tarihli olup toplamda 79 sayfadır. Bu tarihin Hicrî ya da Rumî olduğunu bilmiyoruz; Hicrî olursa, Miladî karşılığı 1921, Rumî olduğu takdirde, 1923 olur. Kapağındaki künyesi şu şekildedir: “Şuaat, Ma’rifetü’n-Nebî A.S.M, Li-Bediüzzaman, Evkaf Matbaası, 1339

“Şuaat Ma’rifetü’n-Nebî eserinin mevzusu olan “Nübüvvet” bahsinin teksir Muhakemat’ta geçtiği kısmın ilk ve son sayfası.

Şuaat, Üstad’ın nev’i şahsına münhasır izah ve ispat tarzının dışında, yine kendisine has mecaz ve teşbihlerle zenginleştirilmiş bir üsluba sahiptir. Özellikle Türkçe, Arapça, Kürdçe ve Farsça şiirlerle süslendirilmesi, esere ayrı bir güzellik ve çekicilik katmıştır. Bu meyanda Namık Kemal ve Hoca Tahsin’in Türkçe şiirleri, Mevlana Câmi’nin Farsça şiiri, Melayî Cezerî’nin iki satırlık Kürtçe şiiri zikre şayandır.

Şuaat’ın elimizde el yazma nüshaları olmasa da, mevcuttaki ilk matbu nüshasının bendeki formunda Üstad Hazretleri’nin birçok yerde kendi kalemiyle tashihleri mevcuttur. 44, 45, 52, 67, 76. sayfalardaki tashihler gibi. Bu tashihler, eserin makbuliyetine ve dış müdahalelerden selim olduğuna delalet eder.

Üstadımızı tekrar rahmetle ve minnetle anarken, Nübüvvet-i Muhammediye’ye dair bu harikulade eseri bizlere miras bıraktığından, Peygamberimizle birlikte sancak-ı Muhammedi altında haşrolmasını diler; bizleri de aralarına kabul buyurmalarını rahmet-ı İlahiyeden niyaz eylerim.

Yunus İpek
25.01.2016

Yorumlar

Nursaide - 05-02-2016 - 20:28:58

Sizden ricamız, bu yazılarınızı kitaplaştırmanız. Bir de mümkünse, her yazı hangi kitaba aitse, o kitaba önsöz olarak konulması. Hürmetlerimle.
Sizde yorum yazmak için tıklayınız.

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net