Fihrist
Kitaplar
Şualar

On Beşinci Şua

el-Hüccetü’z-Zehra

(İki Makamdır)

Bu ders; zâhiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürî hayatımın, hem Nur’un tahkikî hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.

Said Nursî

 

Birinci Makam

(Üç Kısımdır)

Yirminci Mektubun Hülâsatü’l-Hülâsası,

Üçüncü Medrese-i Yusufiyede Verilen Dersin Birinci Kısmıdır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ 

وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ

   Afyon hapsinde on bir ay tecrid-i mutlakta bulunduğuma dair mahkeme-i temyize yazdığım istida bahanesiyle otuz beş sene inzivada, hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garazkârane tarassutlarla yirmi üç sene sıkıntı çekmesinden insanlardan tevahhuş edip yalnız tek başına kalarak, hizmetçisinden ve Nur dersini iştiyakla arzulayandan başka kimse ile bir saat beraber bir yerde bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir biçareyi, beşinci koğuşa cebren nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşayamayacağım diye 

Sayfalar

Lügat