Fihrist
Kitaplar
Mektubat

İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz

 

[İmam-ı Ali radıyallahü anh’ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybisinden bir parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdik-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşarat-ı Kur’aniye ve üç Keramet-i Aleviye ve Keramet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte, ehl-i vukufların takdirkâr raporlarına müsteniden, mahkemelerce sahiplerine geri iade edilmiştir. İmam-ı Ali’nin (r.a.) Celcelutiye’de, Risale-i Nur hakkındaki üç kerametinden bir kerametinin sekiz remzinden Yedinci ve Sekizinci Remzin bir parçasıdır. Sikke-i Tasdik-ı Gaybî mecmuasının yüz yirmibeşinci sahifesinden, yüz otuzuncu sahifesine1 kadar olan kısımda münderiçtir.]

 

   Yedinci Remiz: Hazret-i İmam-ı Ali radıyallahü anh, nasıl ki:

 

وَ بِالْاٰيَةِ الْكُبْرٰى اَمِنّٖى مِنَ الْفَجَتْ*وَ بِحَقِّ فَقَجٍ مَعَ مَخْمَةٍ يَا اِلٰهَنَا*بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى اَجِرْنٖى مِنَ الشَّتَتْ

حُرُوفٌ لِبَهْرَامٍ عَلَتْ وَ تَشَامَخَتْ*وَ اسْمُ عَصَا مُوسٰى بِهِ الظُّلْمَةُ انْجَلَتْ

 

diye birinci fıkrasıyla Yedinci Şuaya işaret etmiş; öyle de aynı fıkra ile, âlî bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan Yirmi Dokuzuncu Arabî Lem’aya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla İsm-i Âzam ve Sekine denilen esma-i sitte-i meşhurenin hakikatlerini gayet âlî bir tarzda beyan ve isbat eden ve Yirmi Dokuzuncu Lem’ayı takip eyleyen Otuzuncu Lem’a namında altı nükte-i esma risalesine

بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى اَجِرْنٖى مِنَ الشَّتَتْ

cümlesiyle işaret ettiğinden; sonra akabinde, risale-i esmayı takip eden Otuz Birinci Lem’anın Birinci Şua’ı olarak,

Sayfalar

Lügat