Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Üçüncü Risale Olan Üçüncü Kısım

 

   [Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyanın iki yüz aksam-ı i’caziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’an-ı Azimüşşanı, Hafız Osman hattıyla taayyün eden ve ayet-i müdayene mikyas tutulan sahifeleri ve Sure-i İhlâs vahid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber, o nakş-ı i’cazı göstermek tarzında bir Kur’an yazmaya dair mühim bir niyetimi, hizmet-i Kur’an’daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat ediyorum. Şu Üçüncü Kısım, Dokuz Meseledir.]

 

   BİRİNCİ MESELE

   Kur’an-ı Azimüşşanın enva-ı i’cazı kırka bâliğ olduğu, İ’caz-ı Kur’an namındaki Yirmi Beşinci Sözde bürhanlarıyla isbat edilmiş. Bazı envaı tafsilen, bir kısmı icmalen, muannidlere karşı dahi gösterilmiş.

   Hem Kur’an’ın i’cazı, tabakat-ı insaniyede kırk tabakaya karşı ayrı ayrı i’cazını gösterdiği, On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci İşaretinde beyan edilmiş ve o tabakatın on kısmının ayrı ayrı hisse-i i’caziyelerini isbat etmiş. Sair otuz tabaka-i âher, ehl-i velâyetin muhtelif meşrebler ashabına ve ulûm-u mütenevvianın ayrı ayrı ashablarına ayrı ayrı i’cazını gösterdiğini, onların ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn derecesinde Kur’an hak kelâmullah olduğunu, iman-ı tahkikileri göstermişler. Demek, her biri ayrı ayrı bir tarzda bir vech-i i’cazını görmüşler.

Sayfalar

Lügat