Fihrist
Kitaplar
Mektubat

   Hamisen: Rehber ise, senin gibi Kur’an’ın nuru altına girenlere, Kur’an’dır.

الٓمٓ

lerin

الٰرٓ

ların

حٰمٓ

lerin başlarına bak, anla ki, Kur’an ne kadar makbul bir şefaatçı, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kudsî bir nur olduğunu gör.

   Sadisen: Ehl-i Cennet ve ehl-i Cehennemin libasları ise, Yirmi Sekizinci Sözde hurilerin yetmiş hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada da caridir. Şöyle ki: Ehl-i Cennet olan bir insan, Cennetin her nevinden her vakit istifade etmek, elbette arzu eder. Cennetin gayet muhtelif enva-i mehasini var; her vakit bütün Cennetin envaıyla mübaşeret eder. Öyle ise, Cennetin mehasininin numunelerini, küçük bir mikyasta, kendine ve hurilerine giydirir; kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan, bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envaını, numunegâh küçük bir bahçesinde cem’eder; ve bir dükkâncı, bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem’eder; ve bir insan, tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebettar olduğu enva-i mahlûkatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levazımat-ı beytiye yapıyor. Öyle de, ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün duygularıyla ve cihazat-ı maneviyesiyle ubudiyet etmiş ve Cennetin lezaizine istihkak kesb etmiş ise, her bir duygusunu memnun edecek, her bir cihazatını okşayacak, her bir letâifini zevklendirecek bir tarzda, Cennetin her bir nev’inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine, rahmet-i ilâhiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hulleler bir cinsten, bir nev’iden olmadığına delil, şu mealdeki hadistir ki: “Huriler yetmiş hulle giydikleri halde, bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor.1 Demek, en üstündeki hulleden, tâ en alttaki hulleye kadar, ayrı ayrı mehasinle, ayrı ayrı tarzda hissiyatı ve duyguları 

Sayfalar

Lügat