Fihrist
Kitaplar
Mektubat

   Saniyen: Din-i İslâmı Hristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lâkayd olmak, pek büyük bir hatadır. Evvelâ, Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson*, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki, Avrupa dinine sahiptir, belki bir cihette mutaassıptır.

   Salisen: İslâmiyeti Hristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı maalfârıktır; o kıyas yanlıştır. Çünkü Avrupa dinine mutaassıp olduğu zaman medenî değildi; taassubu terk etti, medenileşti.

   Hem din onların içinde üç yüz sene muharebe-i dahiliyeyi intaç etmiş. Müstebid zalimlerin elinde avâmı, fukarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan, onların umumunda muvakkaten dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslâmiyette ise, tarihler şahittir ki, bir defadan başka dahilî muharebeye sebebiyet vermemiş. Hem ne vakit ehl-i İslâm dine ciddî sahip olmuşlarsa, o zamana nisbeten yüksek terakki etmişler. Buna şahit, Avrupa’nın en büyük üstadı Endülüs devlet-i İslâmiyesidir.

   Hem ne vakit cemaat-i İslâmiye dine karşı lâkayd vaziyeti almışlar; perişan vaziyete düşerek tedennî etmişler.

   Hem İslâmiyet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ gibi binler şefkatperverane mesail ile fukarayı ve avâmı himaye ettiği,

اَفَلَا يَعْقِلُونَ

۞

اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ

۞

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

gibi kelimatıyla aklı ve ilmi istişhad ve ikaz ettiği ve ehl-i ilmi himaye ettiği cihetle, daima İslâmiyet fukaraların ve ehl-i ilmin kal’ası ve melcei olmuştur. Onun için, İslâmiyete karşı küsmeye hiçbir sebep yoktur. İslâmiyetin Hristiyanlık ve sair dinlere cihet-i farkının sırr-ı hikmeti şudur ki:

Sayfalar

Lügat