Fihrist
Kitaplar
Mektubat

Mucizat-ı Ahmediye (a.s.m.) Zeylinin Bir Parçasıdır

 

   [Risalet-i Ahmediye (a.s.m.) delâili hakkında olup, Mirac Risalesinin Üçüncü Esasının nihayetindeki üç mühim müşkilden birinci müşkile ait  suale, muhtasar bir fihriste suretinde verilen cevaptır.]

 

   Sual: Şu mirac-ı azim, ne için Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâma mahsustur?

   Elcevap: Şu birinci müşkiliniz, otuz üç adet Sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada, zat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) kemalâtına ve delâil-i nübüvvetine ve o mirac-ı âzama en elyak o olduğuna icmalî işaretler nev’inde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki:

   Evvelâ: Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddese pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi, Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyeye (a.s.m.) dair, o kitablardan yüz on işarî beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye’de göstermiştir.

   Saniyen: Tarihçe müsbettir ki, Şıkk ve Satîh gibi meşhur iki kâhinin, nübüvvet-i Ahmediyeden (a.s.m.) biraz evvel, nübüvvetine ve ahirzaman peygamberi olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler, sahih bir surette tarihen nakledilmiştir.1

Sayfalar

Lügat