Fihrist
Kitaplar
Mektubat

öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârane ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip, duasına “Âmin, Allahümme âmin” dedirtiyor. Bak, hem öyle Semi’, Kerîm bir Kadîr’den, öyle Basîr, Rahîm bir Alîm’den hacetini istiyor ki, bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü, istediğini –velev lisan-ı hâl ile olsun– verir. Ve öyle bir sûret-i hakîmane, basîrane, rahîmanede verir ki, şüphe bırakmaz, bu terbiye ve tedbir öyle bir Semi’ ve Basîr ve öyle bir Kerîm ve Rahîm’e hastır.

   ON ÜÇÜNCÜ REŞHA: Acaba bütün efazıl-ı benî-Âdem’i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı âzama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-i kâinat ne istiyor? Bak, dinle: Saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, Cennet istiyor. Hem, meraya-yı mevcudatta ahkâmını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i ilâhiye ile beraber istiyor. Hatta, eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlûbun esbab-ı mucibesi olmasa idi, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu Cennetin binasına sebebiyet verecekti.

   Evet, nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi; öyle de, onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebeptir.

   Acaba ehl-i akıl ve tahkike

لَيْسَ فِى الْاِمْكَانِ اَبْدَعُ مِمَّا كَانَ

dediren

şu meşhud intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet, hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki, en cüz’î, en ehemmiyetsiz arzuları,

Sayfalar

Lügat