Fihrist
Kitaplar
Mektubat

   Demek, bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı, Kitab ve Sünnettir. Ve mihenkleri, Kitab ve Sünnetin desatir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavanin-i hadsiyeleridir.

 

İKİNCİ MESELE-İ MÜHİMME

   Sual: Vahdetü’l-vücud meselesi, çoklar tarafından en yüksek makam telâkki ediliyor. Halbuki, velâyet-i kübrada bulunan, başta hulefa-i erbaa olmak üzere sahabeler ve hem başta hamse-i âl-i aba olarak eimme-i ehl-i beyt ve hem başta eimme-i erbaa olarak müçtehidîn ve tâbiînden bu çeşit vahdetü’l-vücud meşrebi sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, daha mükemmel bir cadde-i kübra mı bulmuşlar?

   Elcevap: Hâşâ! Şems-i risaletin en yakın yıldızları ve en karib vereseleri bulunan o asfiyadan, hiç kimsenin haddi değil daha ileri gidebilsin. Belki cadde-i kübra onlarındır.

   Vahdetü’l-vücud ise, bir meşreb ve bir hâl ve bir nakıs mertebedir. Fakat zevkli, neşeli olduğundan, seyr ü sülûkta o mertebeye girdikleri vakit, çoğu çıkmak istemiyorlar, orada kalıyorlar, en münteha mertebe zannediyorlar.

   İşte şu meşreb sahibi, eğer maddiyattan ve vesaitten tecerrüd etmiş ve esbab perdesini yırtmış bir ruh ise, istiğrakkârane bir şuhuda mazhar ise, vahdetü’l-vücuddan değil, belki vahdetü’ş-şuhuddan neşet eden, ilmî değil, hâlî bir vahdet-i vücud onun için bir kemal, bir makam temin edebilir. Hatta, Allah hesabına kâinatı inkâr etmek derecesine gidebilir. Yoksa, esbab içinde dalmış ise, maddiyata mütevaggıl ise, vahdetü’l-vücud demesi, kâinat hesabına Allah’ı inkâr etmeye kadar çıkar.

Sayfalar

Lügat