Fihrist
Kitaplar
Sözler

   Âlemü’l-guyûb lisanı, şehadet âlemiyle konuşuyor erkânı,

   rumuz ile beyanı, hedef nev-i insanî, i’cazın bir lem’a-i nuranî...

   Üçüncü menba ise:

   Beş cihetle harika bir câmiiyet vardır.

   Lâfzında, manasında, ahkâmda, hem ilminde, makasıdın mizanı.

   Lâfzı tazammun eder pek vasi’ ihtimalât, hem vücuh-u kesire ki,

   her biri nazar-ı belâgatta müstahsen,

   Arabiyece sahih, sırr-ı teşriî lâyık görüyor ânı.

   Manasında: Meşarib-i evliya, ezvak-ı ârifini, mezahib-i salikîn,

   turuk-u mütekellimîn, menahic-i hükema;

   o i’caz-ı beyanî birden ihata etmiş, hem de tazammun etmiş.

   Delâletinde vüs’at, manasında genişlik.

   Bu pencere ile baksan, görürsün ne geniştir meydanı.

   Ahkâmdaki istiab: Şu harika şeriat ondan olmuş istinbat,

   saadet-i dâreynin bütün desatirini, bütün esbab-ı emni,

   içtimaî hayatın bütün revabıtını, vesail-i terbiye,

   hakaik-ı ahvali birden tazammun etmiş onun tarz-ı beyanı.

   İlmindeki istiğrak: Hem ulûm-u kevniye, hem ulûm-u ilâhî,

   onda meratib-i delâlât, rumuz ile işarat,

   sûreler surlarında cem etmiştir cinanı.

   Makasıd ve gâyâtta: Muvazenet, ıttırad, fıtrat desatirine mutabakat, 

Sayfalar

Lügat