Fihrist
Kitaplar
Sözler

   o dahi bâliğ olmaz belâgat-ı ayete. O da ona benzemez.

   Demek ki lisan-ı Ahmedî’den gelen her bir kelâm, her dem onun olamaz.

 

  Îcaz ile beyan i’caz-ı Kur’an!

 

   Bir zaman rüyada gördüm ki: Ağrı Dağı altındayım.

   Birden o dağ patladı, dağ gibi taşları âleme dağıttı, sarstı cihanı.

   Füc’eten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki: Îcaz ile beyan et,

   icmal ile îcaz et, bildiğin enva-ı i’caz-ı Kur’an’ı!

   Daha rüyada iken tabirini düşündüm, dedim:

   Şuradaki infilâk, beşerde bir inkılâba misal.

   İnkılâbda ise elbet hüda-yı Furkanî her tarafta yükselip

   hem de hâkim olacak. İ’cazının beyanı zamanı da gelecek.

   O sâile cevaben dedim: İ’caz-ı Kur’anî, yedi menabi-i külliyeden tecelli,

   hem yedi anâsırdan terekküb eder.

   Birinci menba:

   Lâfzın fesahatından selâset-i lisanı;

   nazmın cezaletinden, mana belâgatından, mefhumların bedaatından,

   mazmunların beraatından, üslûbların garabetinden

   birden tevellüd eden barika-i beyanı.

   Onlarla oldu mümtezic, mizac-ı i’cazında acib bir nakş-ı beyan,

   garib bir sanat-ı lisanî. Tekrarı hiçbir zaman usandırmaz insanı.

   İkinci unsur ise:

   Umûr-u kevniyede gaybî olan esasat;

   ilâhî hakaikten, gaybî olan esrardan, gaybî-yi âsumanî, mazide kaybolan

   gaybî olan umurdan, müstakbelde müstetir kalmış olan ahvalden

   birden tazammun eden bir ilmü’l-guyub hızanı.

Sayfalar

Lügat