Fihrist
Kitaplar
Sözler

İhtar

 

اَلْمَرْءُ عَدُوٌّ لِمَا جَهِلَ

kaidesiyle, ben dahi nazım ve kafiyeyi bilmediğimden ona kıymet vermezdim. Sâfiyeyi kafiyeye feda etmek tarzında hakikatın suretini nazmın keyfine göre tağyir etmek hiç istemezdim. Şu kafiyesiz, nazımsız kitapta en âli hakikatlere en müşevveş bir libas giydirdim.

   Evvelâ: Daha iyisini bilmezdim. Yalnız manayı düşünüyordum.

   Saniyen: Cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen şuaraya tenkidimi göstermek istedim.

   Salisen: Ramazanda kalb ile beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek için, böyle çocukça bir üslub ihtiyar edildi. Fakat ey kari’! Ben hata ettim; itiraf ederim. Sakın sen hata etme! Yırtık üsluba bakıp o âli hakikatlere karşı dikkatsizlik ile hürmetsizlik etme!

 

İfade-i Meram

 

   Ey kari’! Peşinen bunu itiraf ederim ki: Sanat-ı hat ve nazımda istidadımdan çok müştekiyim. Hatta şimdi ismimi de düzgün yazamıyorum. Nazım, vezin ise; ömrümde bir fıkra yapamamıştım. Birdenbire zihnime, nazma musırrane bir arzu geldi. Sahabelerin gazevatına dair Kürdçe

قَوْلِ نَوَالَاسٖيسَبَانْ

namında bir destan vardı. Onun ilahi tarzındaki tabiî nazmına ruhum hoşlanıyordu. Ben de kendime mahsus onun tarz-ı nazmını ihtiyar ettim. Nazma benzer bir nesir yazdım. Fakat vezin için kat’iyen tekellüf yapmadım. İsteyen adam, nazmı hatıra getirmeden, zahmetsiz, nesren okuyabilir. Hem nesren olarak bakmalı, tâ mana anlaşılsın. Her kıt’ada ittisal-i mana vardır. 

 

Sayfalar

Lügat