Fihrist
Kitaplar
Sözler

   İşte, miracın pek çok hikmetlerinden, şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik. Sairlerini kıyas edebilirsin.

   İkinci temsil: Nasıl ki bir zat-ı zîfünun, muciznüma bir kitabı telif edip yazsa –öyle bir kitap ki, her sahifesinde yüz kitap kadar hakaik, her satırında yüz sahife kadar lâtif manalar, her bir kelimesinde yüz satır kadar hakikatler, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunsa– bütün o kitabın maanî ve hakaikleri, o kâtib-i muciznümanın kemalât-ı maneviyesine baksa, işaret etse, elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek, tâ o kıymettar kitap manasız kalıp beyhude olmasın, onun gizli kemalâtı zâhir olup kemalini bulsun ve cemal-i manevîsi görünsün, o da sevinsin ve sevdirsin. Hem o acip kitabı bütün maanîsiyle, hakaikiyle ders verecek birisini, en birinci sahifeden tâ nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir.

   Aynen öyle de, Nakkaş-ı Ezelî, şu kâinatı, kemalâtını ve cemalini ve hakaik-i esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki, bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalâtını ve esma ve sıfâtını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Bahusus böyle her bir harfi binler manayı tazammun eden bir kitap sukut edemez ve ettirilmez. Öyle ise, o kitabı yazan, elbette onu bildirecektir. Her taifenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu, en âmm nazarlı, en küllî şuurlu, en mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve küllî hakaikini ders vermek için gayet yüksek bir seyr ü sülûk ettirmek hikmeten lâzımdır. Yani, birinci sahifesi olan tabakat-ı kesretin en nihayetinden tut, tâ münteha sahifesi olan daire-i ehadiyete kadar bir seyeran ettirmek lâzım geliyor. İşte şu temsille miracın ulvî hikmetlerine bir derece bakabilirsin.

   Şimdi, makam-ı istimada olan mülhide bakıp kalbini dinleyeceğiz, ne hale girdiğini göreceğiz.

   İşte, hatıra geliyor ki, onun kalbi diyor:Ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var.

Sayfalar

Lügat