Fihrist
Kitaplar
Sözler

İkinci Maksad

   Kıyamet ve mevt-i dünya ve hayat-ı ahiret hakkındadır

   Şu Maksadın dört esası ve bir mukaddime-i temsiliyesi vardır.

 

Mukaddime

   Nasıl ki, bir saray veya bir şehir hakkında biri dava etse, “Şu saray veya şehir, tahrip edilip yeniden muhkem bir surette bina ve tamir edilecektir”. Elbette, onun davasına karşı altı sual terettüb eder.

   Birincisi: Niçin tahrip edilecek? Sebep ve muktazi var mıdır? Eğer, “Evet, var” diye isbat etti.

   İkincisi, şöyle bir sual gelir ki: “Bunu tahrip edip, tamir edecek usta muktedir midir? Yapabilir mi?” Eğer, “Evet, yapabilir” diye isbat etti.

   Üçüncüsü, şöyle bir sual gelir ki: “Tahribi mümkün müdür? Hem, sonra tahrip edilecek midir?” Eğer “Evet” diye imkân-ı tahribi, hem vukuunu isbat etse; iki sual daha ona varid olur ki:

   “Acaba şu acip saray veya şehrin yeniden tamiri mümkün müdür? Mümkün olsa, acaba tamir edilecek midir?” Eğer “Evet” diye bunları da isbat etse, o vakit bu meselenin hiçbir cihette, hiçbir köşesinde bir delik, bir menfez kalmaz ki, şek ve şüphe ve vesvese girebilsin.

   İşte, şu temsil gibi; dünya sarayının, şu kâinat şehrinin tahrip ve tamiri için muktazi var. Fâil ve ustası muktedir; tahribi mümkün ve vaki olacak, tamiri mümkün ve vaki olacaktır. İşte şu meseleler Birinci Esastan sonra isbat edilecektir.

   BİRİNCİ ESAS:

   Ruh, kat’iyen bakidir. Birinci Maksaddaki melâike ve ruhanîlerin vücudlarına delâlet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan beka-i ruha dahi delildirler. Bence mesele o kadar kat’îdir ki, fazla

Sayfalar

Lügat