Fihrist
Kitaplar
Sözler

Birinci Maksad

   Melâikenin tasdiki, imanın bir rüknüdür. Şu maksatta, dört nükte-i esasiye vardır.

   BİRİNCİ ESAS:

   Vücudun kemali, hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu, hayat iledir. Hayat, vücudun nurudur. Şuur, hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat, her şeyi, her bir zîhayat olan şeye mal eder; bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile, bir şey-i zîhayat diyebilir ki, “Şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir, kâinat, Mâlikim tarafından verilmiş bir mülkümdür.”

   Nasıl ki ziya, ecsamın görülmesine sebeptir ve renklerin -bir kavle göre-sebeb-i vücududur. Öyle de, hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz’î bir cüz’îyi, küll ve küllî hükmüne getirir. Ve küllî şeyleri bir cüz’e sığıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihad ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi, kemalât-ı vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat, kesret tabakatında bir çeşit tecelli-i vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir ayinesidir.

   Bak, hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa, yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti, yalnız oturduğu mekân ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka, kâinatta ne varsa, o dağa nisbeten madumdur. Çünkü, ne hayatı var ki hayatla alâkadar olsun, ne şuuru var ki taallûk etsin. Şimdi, bak küçücük bir cisme, meselâ bal arısına; hayat ona girdiği anda, bütün kâinatla, öyle münasebet tesis eder ki, bütün kâinatla hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla öyle bir ticaret akdeder ki, diyebilir: “Şu arz benim bahçemdir, ticarethanemdir.” İşte, zîhayattaki meşhur havass-ı zâhire ve

Sayfalar

Lügat