Fihrist
Kitaplar
Sözler

On Birinci Şua olan Meyve Risalesinin Onuncu Meselesi

Emirdağ Çiçeği

(Kur’an’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.)

   Aziz, sıddık kardeşlerim, 

   Gerçi bu mesele, perişan vaziyetimden, müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat, o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi i’caz-ı kat’î bildim. Maatteessüf, ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da, Kur’an’a ait olmak cihetiyle hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Eğer münasip ise Onuncu Mesele yapınız; değilse, sizin tebrik mektuplarınıza mukabil bir mektup kabul ediniz. Hem, bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan’da, mecburiyetle gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri dercederek yazdım; kusura bakılmasın.(Haşiye)

   Aziz, sıddık kardeşlerim,

   Ramazan-ı Şerifte Kur’an-ı Mucizü’l-Beyanı okurken, Risale-i Nur’a işaretleri Birinci Şuada beyan olunan otuz üç ayetten hangisi gelse bakıyorum ki, o ayetin sahifesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur’a ve şakirdlerine, kıssadan hisse almak noktasında, bir derece bakıyor. Hususan, Sure-i Nur’dan, ayetü’n-nur, on parmakla Risale-i Nur’a baktığı gibi, arkasındaki âyat-ı zulümat dahi muarızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Adeta, o makam, cüz’iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Ve bu asırda o külliyetin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakirdleridir, diye hissettim.

Sayfalar

Lügat