Fihrist
Kitaplar
Sözler

o ağaç geniş bir perde-i gayb altında bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmıştır. Malumdur ki, bir ağacın, insanın azaları gibi, onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüb, bir muvazenet lâzımdır. Her bir cüz’ü, o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görülmeyen –ve hâlâ görünmüyor– o ağaca dair biri çıksa, perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir resim çekse, bir hudut çizse, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüble bir suret tersim etse ve birbirinden nihayet uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimat ile doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam bütün o gaybî ağacı gayb-âşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi, Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan dahi, hakikat-i mümkinata dair –ki o hakikat, dünyanın ibtidasından tut, tâ ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve arştan ferşe, zerreden şemse kadar yayılmış– olan şecere-i hilkatin hakikatine dair, beyanat-ı Kur’aniye, o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye lâyık bir suret vermiştir ki, bütün muhakkikler nihayet-i tahkikinde Kur’an’ın tasvirine

ماشاء الله, بارك الله

deyip, “Tılsım-ı kâinatı ve muamma-yı hilkati keşf ve feth eden yalnız sensin ey Kur’an-ı Kerim!” demişler. 

وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى

–temsilde kusur yok– esma ve sıfat-ı ilâhiye ve şuun ve ef’al-i rabbaniye, bir şecere-i tuba-i nur hükmünde temsil edilmekle, o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası, gayr-i mütenahî feza-i ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı, 

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى

 hududundan tut, tâ

Sayfalar

Lügat