Fihrist
Kitaplar
Sözler

   İşte, medeniyet-i hâzıra, edyan-ı sabıka-i semaviyeden, bahusus Kur’an’ın irşadatından aldığı mehasinle beraber, Kur’an’a karşı, böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür.

   Üçüncü derece: Binler mesailinden yalnız numune olarak üç dört meseleyi göstereceğiz.

   Evet, Kur’an’ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden, ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir; daima gençtir, kuvvetlidir. Meselâ, medeniyetin bütün cem’iyat-ı hayriyeleri ile, bütün cebbarane şedit inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlâkî terbiyegâhlarıyla, Kur’an-ı Hakîmin iki meselesine karşı muaraza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Meselâ, 

وَاَقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

۞

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Kur’an’ın bu galebe-i i’cazkâranesini bir mukaddime ile beyan edeceğiz. Şöyle ki:

   İşaratü’l-İ’caz’da isbat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi bir kelimedir.

   Birinci Kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne.”

   İkinci Kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

   Evet, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi, birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci kelime avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selb ettiği gibi; şu asırda, sa’y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malum olan Avrupa hadisat-ı azimesi meydana geldi.

Sayfalar

Lügat