Fihrist
Kitaplar
Sözler

Zeylin Beşinci Parçası

   Evet, nass-ı hadis ile nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan yüz yirmi dört bin enbiyanın icma ve tevatür ile, kısmen şuhuda ve kısmen hakkalyakîne istinaden, müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kâinat Hâlikının kat’î vaad ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi; ve onların verdikleri haberi keşf ve şuhûd ile ilmelyakîn suretinde tasdik eden yüz yirmi dört milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle; ve bu kâinatın Sâni-i Hakîminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir âlem-i bekayı bilbedahe iktiza ettiklerinden, yine ahiretin vücuduna delâletiyle; ve her sene baharda rû-yi zeminde ayakta duran had ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emr-i 

كُنْ فَيَكُونُ

ile ihya edip ba’sü ba’de’l-mevte’e mazhar eden ve haşir ve neşrin yüz binler numunesi olarak nebatat taifelerinden ve hayvanat milletlerinden üç yüz bin nevileri haşir ve neşreden hadsiz bir kudret-i ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmet-i ebediye ve rızka muhtaç bütün zîruhları kemal-i şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda had ve hesaba gelmez enva-ı ziynet ve mehasini gösteren bir rahmet-i bakiye ve bir inayet-i daime, bilbedahe ahiretin vücudunu istilzam ile; ve şu kâinatın en mükemmel meyvesi ve Hâlik-ı kâinatın en sevdiği masnuu ve kâinatın mevcudatıyla en ziyade alâkadar olan insandaki şedit, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevk-i ebediyet ve âmâl-i sermediyet,

Sayfalar

Lügat