Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Urfa Ehl-i Vukufuna Cevap

 

  1Vukufsuz ehl-i vukufa cevab: Medar-ı hayret bir taarruzdur ki; kırk küsür sene evvel yazılmış ve mükerreren tab’ edilmiş bir meseleyi, Urfa ehl-i vukufu, bütün bütün yanlış mana vererek, hem güya bu sene yazılmış diye bir propaganda namını vermişler. O mesele de budur:

   Eski harb-i umûmînin bidayetinde ve içinde o harbte müttefikimiz olan Alman ile alâkamızı kırmak ve garblılaşmak perdesi altında bir Purutluğa, yani siyaseti dinsizliğe alet yapmağa çalışan bazı münafıklar, “Alman sosyalistlikle gidiyor, bizim dinimize zarar verecek” dediler. Ben de o zaman demiştim: “Sosyalistlik, İslâmiyete ilişemez ve dinimize zarar veremez. Hem bizi sosyalistliğe sokamaz. Fakat garblılaşmak, İngiliz ve Fransız’ın medeniyetinin fena kısmı, bizim dinimizi kısmen terketmeğe mukabil, zararlı bir medeniyete bizi mecbur edecekler. Onun fenalıkları iyiliklerine galebe eden böyle medeniyete, bizim müttefikimiz olan Almanın sosyalistliği, dinimize ilişmediği ve bizi sosyalistliğe sevk etmediği için tercih ediyoruz” diye o zaman demiştim. İşte meselenin hakikatı bu iken, kırk küsûr sene evvel bu mesele yazılmış ve neşredilmiş, kimse ilişmemiş ve mahkemelerde beraet görmüşlerdir.

   Şimdi hasta olduğum için müddei-yi umumî ifademi almağa yanıma geldi ve dedi ki: “Urfa’daki ehl-i vukuf El-Hutbetu’ş-Şamiye’nin zeylindeki vecizelerden ‘Sosyalistlik, garbî medeniyetlere müreccahtır’ diye olan kelimesine Bolşevikliğin lehinde bir propaganda yapıyor” demişler. Ben de dedim: Bolşeviklik ayrı, sosyalistlik ayrıdır. Sosyalist Alman nerede, komünist Rus nerede? Hem bu kadar manasız, kırk küsûr sene evvel yazılan bir meseleden dolayı Nur’un Urfa’daki üç kahraman talebelerini hapis ettiler.

Sayfalar

Lügat