Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Volkan Gazetesi, Sayı: 110, 7 Nisan 1325, 20 Nisan 1909

Mizan Gazetesi, Sayı: 129, 4 Nisan 1325, 17 Nisan 1909

Asakire Hitab

   Ey asakir-i muvahhidîn! Fahr-i âlem’in (aleyhissalâtü vesselâm) fermanını size tebliğ ediyorum ki, şeriat dairesinde ulü’l-emre itaat farzdır. Ulu’l-emriniz ve üstadınız, zabitlerinizdir. Askerlik ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Çarkların biri intizam ve itaatte serkeşlik etmekle bütün fabrika herc ü merc olur.

   Sizin o muntazam ve kuvvetli fabrika-i askeriyeniz, otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon nüfus-u İslâmiyenin istinadı ve maden-i istimdadıdır.

   Siz, iki müdhiş istibdadı kansız ve def’aten öldürmekle harikulâde olduğundan ve şeriat-ı garranın iki mucize-i garrasını izhar ettiğinizden, zaifü’l-akideye, hamiyet-i İslâmiyenin kuvvetini ve şeriatın kudsiyetini iki bürhan ile izhar eylediniz. Bu iki inkılâbın pahasına yüz bin şehid verse idik ucuz sayacaktık. Lâkin itaatinizden binde bir cüz’ü feda olunsa, bize pek çok pahalı düşer. Zira itaatinizin tenakusu, ukde-i hayatiye veya hararet-i gariziyenin tenakusu gibi mevti intac eder.

   Tarih-i âlem serapa şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri devletçe ve milletçe müdhiş zararları intac etmiştir. Elbette hamiyet-i İslâmiyeniz böyle sizi uhdenizde olan hayat-ı İslâmiyeye zarar verecek noktalardan menedecektir. Siyaseti düşünenler sizin kuvve-i mütefekkireniz hükmünde olan zabitleriniz ve ulü’l-emirlerinizdir.

Sayfalar

Lügat