Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Serbestî Gazetesi

Sayı: 154

7 Nisan 1325

20 Nisan 1909

Umum Zabitanımıza!

   Geçenki makale-i âciziyede mektepli zabitan-ı askeriyeye karşı tevehhüm edilen neferatın, pek ziyade nâ-becâ olup, asla ve kat’a muvafık-ı akl ve hikmet olamayacağını tafsilen izah eylemiş idim. Bazı taraflarca maksadım sû-i tefsire uğramış olduğundan, bittekrar izah-ı merama mecbur oldum. Bu millet-i muazzama-i Osmaniyenin nigâhbân-ı meşrutiyeti olan asâkirin zabitleri bilâ-istisna cümlesi şayan-ı ihtiram oldukları cihetle, efrad-ı asâkirin kâffesi kendi zabitlerine —ister mektepli, ister alaylı olsun— onlara karşı itaat-ı kâmilede bulunmaları şer’an ve hikmeten vacibdir.

Bediüzzaman Said-i Kürdî

Sayfalar

Lügat