Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Volkan Gazetesi

Sayı: 90-91, Sayfa: 3-4

18 Mart 1325

31 Mart 1909

Reddü’l-Evham

 

   İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’ne1 isnad ettikleri dokuz evham-ı fasideyi reddeceğim.

   Birinci Vehim:Böyle nazik bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görünmüyor.

   Elcevap: Evvelâ: Dünya için din feda edilmez. Biz vatanı din için severiz. Dünyayı da yine din için severiz.

ﻟﺎَ ﺧَﻴْﺮَ ﻓِﻰ ﺩُﻧْﻴﺎً ﺑِﻠﺎَ ﺩِﻳﻦٍ

   Saniyen: Madem ki meşrutiyette hâkimiyet millettedir, mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyet’tir. Zira Arab, Türk, Kürd, Arnavud, Çerkez ve Lâz’ların revabıt ve milliyetleri İslâmiyet’ten başka bir şey değildir. Nasıl ki az ihmal ile tavaif-i mülûk temelleri atılmakta ve on üç asır evvel ölmüş olan asabiyet-i cahiliyeyi ihya ile fitne ikaz olunmaktadır.

   İkinci Vehim:Bu ünvan, tahsisi ile, müntesib olmayanları vehim ve telâşa düşürüyor.

   Elcevap: Evvel de söylemiştim. Ya mütalâa olunmamış veya sû-i tefehhüme uğramış olduğundan tekrarına mecburum. Şöyle ki:

Sayfalar

Lügat