Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Volkan Gazetesi

Sayı: 86, Sayfa: 3

14 Mart 1325

27 Mart 1909

Sadâ-yı Hakikat

 

   Tarik-i Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) şüphe ve hileden münezzeh olduğundan şüphe ve hileyi ima eden gizlemekten de müstağnidir. Hem o derece azim ve geniş ve muhit bir hakikat, bahusus bu zaman ehline karşı hiçbir cihetle saklanmaz. Bahr-i umman nasıl bir destide saklanacak?

   Tekraren söylüyorum ki: İttihad-ı Muhammedî’nin cihetü’l-vahdeti tevhid-i ilâhidir. Peyman ve eymanı da imandır. Encümen ve cemiyetleri, mesacid ve medaris ve zevayâdır. Müntesibîni, umum mü’minlerdir. Nizamnamesi, sünen-i Ahmediyedir (aleyhissalâtü vesselâm). Kanunu, evamir ve nevahi-i şer’iyedir. Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir.

   İhfa, havf-ı riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farizası ittihattır. İttihadın hedef-i maksadı, o kadar uzun, münşaib, muhit ve merakiz ve meabid-i İslâmiyeyi birbirine rabt eden bir silsile-i nuraniyi ihtizaza getirmekle, onunla merbut olanları ikaz ve tarik-i terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanî ile sevketmektir.

Sayfalar

Lügat