Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Volkan Gazetesi

Sayı: 83-84, Sayfa: 2-3

11 Mart 1325

24 Mart 1909

Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır

Bediüzzaman Kürdî’nin Fihriste-i Makasıdı ve Efkârının Programıdır

 

   Ey şu müşevveş sözlerimi temaşa eden zat!

   Gayet dikkat ve muhakeme ile mütalâa et. Yoksa sathî nazardan hasıl olan sû-i tefehhüm ve zannınızı helâl etmem. Sen de atla da, okuma.

   İfadâtım zekilere hitaptır. İşaret kâfidir. Benim mekteb-i edebim Kürdistan’ın yüksek dağları olduğundan, kusurumu ümmîlik ve acemiliğime bağışlamak mukteza-yı mürüvvettir.

   Ben ki; İslâmiyet’e, maarif-i İslâmiye’ye, ulemaya, talebeliğe ve Osmanlılığa ve hilâfete ve İttihad-ı Muhammediye’ye ve Kürdlüğe intisabım cihetiyle, şu sıfatlardan neşet eden devair-i mütekatıa gibi cemiyetlerin mültekası olduğumdan ve her bir heyet-i içtimaiyenin cism-i nâmî gibi tenbihe muhtaç olan ukdetü’l-hayatiyesinde mündemiç istidâdâtı fiile çıkarmanın muharriki ve mukızı meylü’t-terakkî olduğundan, o ukde-i hayatı mütenebbih etmek ve meylü’t-terakkîyi faaliyete sevketmek için her bir heyete mahsus birer fikrim vardır.

Sayfalar

Lügat