Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Volkan Gazetesi

Sayı: 73, Sayfa: 2

29 Şubat 1324

14 Mart 1909

Yaşasın Şeriat-ı Garra

 

   Ey Mebusan!

   Uzunluğu ile beraber gayet muciz bir tek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zira itnabında îcaz var. Şöyle ki:

   Meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem’-i kuvvet.. bu ünvan ile beraber, asıl mâlik-i hakiki, sahib-i ünvan-ı muhteşem ve müessir ve adalet-i mahzayı mutazammın.. nokta-i istinadımızı temin eden.. ve meşrutiyeti bir esas-ı metine istinad ettiren.. evham ve şükûk sahibini varta-i hayretten kurtaran.. istikbal ve ahiretimizi tekeffül eden.. menafi-i umumiye olan hukukullahı izinsiz tasarruftan sizi tahlis eden.. hayat-ı milliyemizi muhafaza eden.. umum ezhanı manyetizmalandıran ecanibe karşı metanetimizi, kemalimizi, mevcudiyetimizi gösteren.. sizi muaheze-i dünyeviye ve uhreviyeden kurtaran.. maksad ve neticede ittihad-ı umumîyi tesis eden.. o ittihadın ruhu olan efkâr-ı ammeyi tevlid eden.. çürük mesavi-i medeniyeti hudud-u hürriyet ve medeniyetimize girmekten yasak eden.. bizi Avrupa dilenciliğinden kurtaran.. geri kaldığımız uzun mesafe-i terakkiden —sırr-ı i’caza binaen— bir zaman-ı kasirede tayyettiren.. 

Sayfalar

Lügat