Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

   Bir işte mehasin ve şeref hasıl oldukça havasa peşkeş edilir, seyyiat olsa avama taksim edilir. Meselâ, bir tabur galebe çalsa, şan ve şeref kumandana verilir, taksim edilmez. Mağlub olduğu vakit seyyie tabura taksim edilir. Meselâ, bir aşiret namuskârane bir iş etse, “Aferin Hasan Ağa” derler. Fenalık ettikleri vakit, “Tuh! Ne pis aşiretmiş” diyecekler...

وَاِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعٰى لَهَا * وَاِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعٰى جُنْدُبُ

(Haşiye)kavl-i meşhuru, şu acip zulmün tercümanıdır.

   Hem de şu içtimaî sistemdeki damar-ı zulmün bir mecrası da şudur: Yüksek tabakada birinin öldürülmesiyle, çok seneler matem tutulur. Halbuki, onun cinayetiyle tabaka-i avamda yüzler, belki binler kişi telef olsa, bir iki günde unutulur. Şu ise, adalet-i Kur’aniyeye zıttır. Bir şah, bir gedayı öldürse şeriat kısasa hükmeder, ikisini bir görür.

 

MÜSTAHAK BİR CEZA

 

   Şeriatın

اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

düstur-u âdilanesi, şeriat-ı fıtriye olan kavanin-i kadere müntabıktır ki, tarik-i gayr-ı meşru ile bir maksadı takib eden, maksudunun zıddıyla ceza görüyor. Wilson*, Klemanso*, Venizelos* gibi...

   Şuna bir misal: Bidayet-i inkılâbımızdan beri, sevab-ı ahiretin vesilesini dinsizcesine şan ü şerefe vasıta yapanlar, müdhiş bir rezaletle neticelendi. Muvakkat bir şan ü şereften sonra, elîm bir sukut takip etti. Lisan-ı hâlleri

لَيْتَنِى كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

tilâvet ediyor.

   Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secâya-yı hasene temayülât-ı şerriye ile beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv ü nema bulmak için bir suya muhtaçtır. Hevadan gelse, şer taneleri neşv ü nema bulur. 

Sayfalar

Lügat