Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

   BİRKAÇ VECİZE

   • Hevesat-ı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.

   • Merak, ilmin hocasıdır.

   • İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

   • Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

   • Acz, muhalefetin menşeidir.

   • Zaaf, gururun madenidir.

   • Sıgar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.

   • Tenasüb, tesanüdün esasıdır.

   • Temasül, tezadın sebebidir.

   • Müsavatsız adalet, adalet değildir.

   • Gayr-ı meşru muhabbetin akıbeti, mükâfatı; mahbubun gaddarane adavetidir. (Haşiye)

Sayfalar

Lügat