Fihrist
Kitaplar
İçtima-i Dersler

Rüyada Bir Hitabe

Meali ve hatırda kalan elfazı aynendir.

 

   3351 senesi Eylülünde, dehrin hadisatının verdiği yeis ile şiddetle muzdarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüya-yı sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilâtı terk ile, yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki:

   Bir Cuma gecesinde, nevm ile âlem-i misale girdim. Biri geldi, dedi:

   – Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor.

   Gittim... Gördüm ki: Münevver, emsalini dünyada görmediğim, selef-i salihînden ve a’sarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicab ettim, kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki:

   – Ey felâket–helâket asrının adamı! Senin de reyin var, fikrini beyan et.

   Ayakta durup dedim:

   – Sorun, cevap vereyim.

   Biri dedi:

   – Bu mağlûbiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu?...

   Dedim:

   – Musibet, şerr-i mahz olmadığı için, bazen saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri i’lâ-yı kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile, kendini yekvücut olan âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslâmiyenin felâketi, âlem-i İslâmın saadet-i müstakbelesiyle telâfi edilecektir. Zira şu musibet, mâye-i hayatımız ve âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiyenin inkişaf, ihtizazını harikulâde ta’cil etti. Biz incinir iken, âlem-i İslâm ağlıyor. Avrupa ziyade incitse, bağıracaktır. 

Sayfalar

Lügat