Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

sera’da, süreyya’da, zeminin temelinde, dışında hakîmane ve haşmetkârane icraatını onlar temsil edebilirler.

   Meselâ, felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-ı arziye ve vaziyet-i fıtriyesini, bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda Sevr ve Hut namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani nezaretlerinde ve Cennetten getirilen ve fani küre-i arzın bâki bir temel taşı olmak, yani ileride bâki Cennete bir kısmını devretmeğe bir işaret için Sahret namında uhrevî bir madde, bir hakikat gönderilip Sevr ve Hut meleklerine bir nokta-i istinad edilmiş diye beni-İsraîl’in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn-i Abbas’tan dahi mervidir. Maatteessüf bu kudsî mana, mürur-u zamanla bu teşbih, avamın nazarında hakikat telâkki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi, toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler; elbette onların ve küre-i arzın, üstünde duracak cismanî taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur.

   Hem meselâ küre-i arz, küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o ferdlerin âza ve yaprak ve meyveleri mikdarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyet-i fıtriyeyi bilerek, şuurdarane temsil edip dergâh-ı ilâhiyeye takdim etmek için kırkbin başlı ve her başı kırk bin dil ile ve her bir dil ile kırk bin tesbihat yapan bir melek-i müekkeli bulunacak ki, ayn-ı hakikat olarak Muhbir-i Sadık haber vermiş. Ve hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat-ı rabbaniyeyi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselâm ve zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlika mahsus olan icraat-i ilâhiyeyi, yalnız temsil edip ubudiyetkârane nezaret eden İsrafil aleyhisselâm ve Azrail aleyhisselâm ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıkdaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikâil aleyhisselâm gibi meleklerin pek acib mahiyette olarak bulunmaları ve

Sayfalar

Lügat