Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

mükerrer taltifleri, hususuyla bu asrımıza bakan tehdidatı içinde zalimlerine misli görülmemiş bir hâlette, sanki feza-i ekberden bir numuneyi andıran semavî bir Cehennemle altı-yedi seneden beri mütemadiyen feryad u figan ettirmesi ve keza mazlumlarının bu asırdaki küllî ferdleri başında Risale-i Nur talebelerinin bulunması ve hakikaten bu talebeleri de ümem-i salifenin enbiyalarına verilen necatlar gibi pek büyük umumî ve hususî necatlara mazhar etmesi ve muarızları olan dinsizlerin Cehennemî azapla tokatlanmalarını göstermesi, hem iki güzel ve lâtif haşiyelerle hatime verilmek suretiyle çiçeğin tamam edilmesi bu fakir talebeniz Husrev’i o kadar büyük bir sürurla sonsuz bir şükre sevketti ki; bu güzel çiçeğin verdiği sevinç ve süruru müddet-i ömrümde hissetmediğimi sevgili Üstadıma arzettiğim gibi, kardeşlerime de kerratla söylemişim. Cenab-ı Hak, zaif ve tahammülsüz omuzlarına pek azametli bâr-ı sakil tahmil edilen siz sevgili Üstadımızdan ebediyen razı olsun. Ve yüklerinizi tahfif etmekle yüzlerinizi ebede kadar güldürsün, âmin.

   Evet sevgili Üstadım, biz Allah’tan, Kur’an’dan, Habib-i zîşandan ve Risale-i Nur’dan ve Kur’an dellâlı siz sevgili Üstadımızdan ebediyen razıyız. Ve intisabımızdan hiçbir cihetle pişmanlığımız yok. Hem kalbimizde zerre kadar kötülük etmek için niyet yok. Biz ancak Allah’ı ve rızasını istiyoruz. Gün geçtikçe, rızası içinde Cenab-ı Hakka vuslât iştiyaklarını kalbimizde teksif ediyoruz. Bilâistisna bize fenalık edenleri Cenab-ı Hakka terketmekle afvetmek ve bilâkis bize zulmeden o zalimler de dahil olduğu halde, herkese iyilik etmek, Risale-i Nur talebelerinin kalblerine yerleşen bir şiar-ı İslâm olduğunu, biz istemeyerek ilân eden Hazret-i Allah’a hadsiz hudutsuz şükürler ediyoruz.

   Çok kusurlu talebeniz

   Husrev

Sayfalar

Lügat