Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Elhasıl: Madem Cenab-ı Hakkın ekser isimleri ahireti iktiza edip isterler. Elbette O isimlere delâlet eden bütün hüccetler, bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delâlet ederler. Ve madem melâikeler ahiretin ve âlem-i bekanın dairelerini gördüklerini haber veriyorlar. Elbette melâike ve ruhların ve ruhaniyatın vücud ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller, dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delâlet ederler. Ve madem Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimî davası ve müddeası ve esası ahirettir; elbette o Zatın nübüvvetine ve sıdkına delâlet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri, —bir cihette, dolayısıyla— ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şehadet ederler. Ve madem Kur’an’ın dörtten birisi haşir ve ahirettir. Ve bin âyâtıyla onun isbatına çalışır. Ve onu haber verir. Elbette Kur’an’ın hakkaniyetine şehadet ve delâlet eden bütün hüccetleri ve delilleri ve bürhanları, dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tahakukuna ve açılmasına dahi delâlet ve şehadet ederler.

   İşte bak, bu rükn-ü imanî ne kadar kuvvetli ve kat’i olduğunu gör...

Sayfalar

Lügat