Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

وَالظَّاهِرُ

ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismaniyesi ise, öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve ziynetler ve yaldızlı nişanlar ile tezyinedilmiş; güya yetmiş renkli bir huri elbisesidir ki, hafiziyet içinde azamet-i kudret ve kemal-i hikmet ve cemal-i rahmeti gözlere gösterir.

وَالْبَاطِنُ

 ismine ayine olan o ağacın içindeki makinesi ise, öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgâh, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazan-ı erzaktır ki; hafiziyet içinde kemal-i kudret ve adalet ve cemal-i rahmet ve hikmeti güneş gibi isbat eder.

   Aynen öyle de, küre-i arz, senevî mevsimler cihetinde bir ağaçtır. İsm-i Evvel cilvesiyle güz mevsiminde hafiziyete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal, budak, meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilâtına dair ilâhî emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sahife-i amelleri ve defter-i hidematıdır ki, bilbedahe bir Hafiz-i Zülcelâli ve’l-İkram’ın, hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor.

   Ve senevî zemin ağacının âhiri ise, ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve esma-i ilâhiyeye karşı ettiği bütün fıtrî tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşir olabilen bütün sahaif-i a’mâllerini, zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup, Hafiz-i Zülcelâlin dest-i hikmetine teslim eder. 

هُوَ الْاٰخِرُ

ismini hadsiz dillerle kâinat yüzünde okur.

   Ve bu ağacın zâhirî ise, haşrin üç yüz bin misallerini ve emarelerini gösteren üç yüz bin küllî ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezzakıyet ve rahîmiyet ve kerîmiyet sofralarını sererek zîhayatlara ziyafetler vermekle 

هُوَ الظَّاهِرُ

ismini, meyveleri, çiçekleri, taamları sayısınca lisanlarıyla zikredip medh ü sena eder.

Sayfalar

Lügat