Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

bir vaziyete gelebilir. Bunun için, başta Hazret-i Üstadımız Bediüzzaman ve onun hakiki ve ihlaslı talebeleri olmaya lâyık sizlerden dua istirham ediyoruz ki, Risale-i Nur’un mecmualarını  bir an evvel temin edelim, arayalım, bulalım; dikkat, tefekkür ve ihlasla okuyalım, Kur’an ve iman hizmetinde bu vaziyette koşalım. Risale-i Nur’un bu asırdaki makbuliyetine işaret eden deliller fazlasıyla mevcut olduğuna göre, insaf sahibi her mümin kardeşimiz, onun tabiî bir yardımcısıdır.

   Hem madem Risale-i Nur bu asra has hususiyetler taşıyor; hem madem, binlerce âlim lerin takdirleriyle karşılanıyor; hem madem, Kur’an’ın dellallığını yapan kahraman Üstad, eşine rastlanmayacak bir mükemmeliyetle, dürüst adımlarla, hakiki prensiplerle, bütün hayatını iman ve İslâmiyete vakfetmiş, dünyevî hiçbir menfaat aramadan, sırf Allah rızası uğruna çalışmıştır. Hem madem, bütün kuvvetiyle Nur talebeleri de, iman ve İslâmiyete ehl-i sünnet dairesinde hizmet için hayatlarını dahi çekinmeden veriyor ve süflî menfaat peşinde değildirler; ve madem yüz binlerce Nur talebeleri bütün tazyik ve tehditlere rağmen bu hakikati fiilen ispat etmişler; hem her talebe, bugün cereyan eden bâtıl felsefenin akidelerine, hakiki, mantıkî cevaplar vermek üzere yetişmişler ve yetişiyorlar; hem her ihtiyacımıza Kur’an cevap veriyor, onda, lâzım olan her hakikat sarih olarak vardır; ve madem Kur’an, en güzel şekilde ders veren Allah’ın hediyesi,  bir nuru ve rahmetidir...

   Öyle ise, bu hazine-i rahmeti ve menba-ı hakikati ders veren ve hakiki surette, gençliğin ve avamın anlayabileceği bir şekilde bildiren Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak müsait vakitlemizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibadet ve zevk kaynağıdır. Hâl ve istikbalin ve biz gençlerin, çok leziz ve iştiyakla alacağı gayet nâfi ve vâfi bir ilaç ve bir tiryaktır, bir manevî kurtarıcıdır. Bu kat’î hakikatler meydanda iken, ona bütün kuvvetimizle sarılmamak, baştan aşağı Risale-i Nur’u tetkik etmemek, alâkadar olmamak, ancak gafletin eseri olabilir.

Sayfalar

Lügat