Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   Elhasıl, imanın beş rüknü, bütün delilleriyle, haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dâr-ı ahiretin vücuduna ve açılmasına delâlet edip isterler ve şehadet edip, talep ederler.

   İşte, hakikat-i haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki, Kur’an-ı Mucizü’l-Beyanın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor; ve onu, bütün hakaikına temel taşı ve üssü’l-esas yapıyor; ve her şeyi onun üstüne bina ediyor.

   (Mukaddime nihayet buldu)

Sayfalar

Lügat