Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

edip, ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramet ve yakînî bürhanlarıyla, haberlerini isbat ediyorlar.

   Evet kalblerde, perde-i gaybda ihtar edici bir Zata bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye ve ilham edici bir Zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka ve hakkalyakîn suretinde sıfat-ı kudsîye ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakîne ve enbiya ve evliya da bir vacibü’l-vücudun envarını aynelyakîn ile müşahede eden hiçbir nuranî kalb ve asfiya ve sıddîkînde, bir Hâlik-ı külli şeyin âyat-ı vücubunu ve berahin-i vahdetini ilmelyakîn ile tasdik eden, isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki, Senin vücub-u vücuduna ve sıfat-ı kudsiyene ve Senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet etmesin, delâleti bulunmasın ve işareti olmasın. Ve bilhassa, bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddîkînin imamı ve reisi ve hülâsası olan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizat-ı bâhiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikat-i âliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatlı kitabların hülâsatü’l-hülâsası olan Kur’an-ı Mucizü’l-Beyanın hiçbir ayet-i tevhidiye-i katıası ve mesâil-i imaniyeden hiçbir mesele-i kudsiyesi yoktur ki, Senin vücub-u vücuduna ve kudsî sıfatlarına ve Senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet etmesin ve delâleti olmasın ve işareti bulunmasın!..

   Hem, nasıl ki bütün o yüzbinler muhbir-i sadık lar, mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinad ederek, Senin varlığına ve birliğine şehadet ederler, öyle de, her şeye muhit olan arş-ı âzamın külliyat-ı umurunu idareden tâ kalbin gayet gizli ve cüz’î hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin derece-i haşmetini ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icad eden hiçbir fiil bir fiile, bir iş bir işe mâni olmadan, en büyük bir şeyi, en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin derece-i azametini icma ile, ittifak ile ilân ve ihbar ve isbat ediyorlar.

Sayfalar

Lügat