Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

Altıncı Hüccet-i İmaniye

(Onuncu Sözün Dokuzuncu Hakikatı)

   Bâb-ı ihya ve imatedir. İsm-i Hayy-ı Kayyûmun, Muhyî ve Mümit’in cilvesidir:

   Hiç mümkün müdür ki, ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden; ve o ihya içinde her biri, beşer haşri gibi acip, üç yüz binden ziyade enva-ı mahlûkatı haşr ve neşr edip kudretini gösteren; ve o haşr ve neşr içinde, nihayet derecede karışık ve ihtilât içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren; ve bütün semavî fermanlarıyla beşerin haşrini vaadetmekle bütün ibâdının enzarını saadet-i ebediye ye çeviren; ve bütün mevcudatı başbaşa, omuz omuza, elele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren; ve beşeri şecere-i kâinatın en câmi ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm, bir Alîm-i Hakîm kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, Cennet ve Cehennemi yaratamasın? Hâşâ ve kellâ!

   Evet, şu âlemin mutasarrıf-ı zîşânı, her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat rû-yi zeminde haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işârâtını icad ediyor. Ezcümle:

   Haşr-i baharîde görüyoruz ki, beş-altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan üç yüz binden ziyade envaı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icad ediyor. Halbuki, maddeten farkları pek az olan tohumcuklar, o kadar karışmışken

Sayfalar

Lügat