Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

yazıcı ve dülger ünvanları ise; bedahetle, kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını.. ve bu sanat ve sıfatlar; bedahetle, herhalde bir zatı istilzam eder ki, mevsuf ve sâni’ ve müsemma ve fail olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi; mevsufsuz bir sıfat, sanatkârsız bir sanat dahi mümkün değildir.

   İşte bu hakikat ve kaideye binaen, bu kâinat; bütün mevcudatıyla beraber, kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış manidar hadsiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde —her biri binler vecihle ve beraber hadsiz vücuh ile— rabbanî ve rahmanî nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan binbir esma-i ilâhiyenin hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfat-ı sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit ve kudsî sıfatların madeni ve mevsufu olan ezelî ve ebedî bir Zat-ı Zülcelâlin vücub-u vücuduna ve vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi; bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi, ef’al-i rabbaniyenin ve esma-i ilâhiyenin ve sıfat-ı samedaniyenin veşuunat-ı sübhaniyenin, kendilerine lâyık ve muvafık kudsî cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zat-ı Akdes’in kudsî cemaline ve kemaline bedahetle şehadet ederler.

   İşte, faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikatı ilim ve hikmetle halk ve icad ve sun’ ve ibda’; nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir; kasd ve irade ile tahvil ve tebdil  ve tenzil ve tekmil; şefkat ve rahmetle it’amve in’am ve ikram ve ihsan gibi şuunatıyla ve tasarrufatıyla kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan ulûhiyetin tebarüz hakikatı dahi; esma-i hüsnanın rahîmane ve kerîmane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı sübutiye olan; hayat, ilim, kudret, irade, sem’, basar ve kelam sıfatlarının celâlli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir.

   Evet, nasıl ki kelâm sıfatı, vahiyler ve ilhamlar ile Zat-ı Akdesi tanıttırır;

Sayfalar

Lügat