Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

altmış altı ayetleri kemal-i ihtiramla, hiç olmazsa, yüz milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefslerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkalâdedir, mucize dir.

   Üçüncü Nokta: Kur’an, o asırdan tâ şimdiye kadar öyle bir belâgat göstermiş ki, Kâbe’nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin Muallâkat-ı Seb’a namıyla şöhretşiar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı babasının kasidesini Kâbe’den indirirken demiş: “Âyata karşı bunun kıymeti kalmadı.”

   Hem, bedevi bir edip,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

ayeti okunurken, işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona dediler: “Sen Müslüman mı oldun?” Dedi: “Yok, ben bu ayetin belâgatına secde ettim.”

   Hem, ilm-i belâgatın dâhilerinden Abdülkahir-i Cürcanî  ve Sekkakî  ve Zemahşerî gibi binlerle dâhi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki, “Kur’an’ın belâgatı, tâkat-ı beşerin fevkindedir; yetişilmez.”

   Hem, o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya davet edip, mağrur ve enaniyetli ediplerin ve beliğlerin damarlarına dokundurup, gururlarını kıracak bir tarzda der: “Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helâket ve zilleti kabul ediniz” diye ilân ettiği halde, o asrın muannid beliğleri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp, uzun olan, can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri isbat eder ki, o kısa yolda gitmek mümkün değildir.

   Hem, Kur’an’ın dostları Kur’an’a benzemek ve taklid etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur’an’a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telâhuk-u efkâr ile terakki eden milyonlar Arabî kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisi ona yetişmediğini, hattâ en âdi adam dahi dinlese, elbette diyecek:

Sayfalar

Lügat