Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kudsî sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa, o zatta (a.s.m.) en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar, nasıl ki lisan-ı kaal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında bu zatın (a.s.m.) geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler —ki kütüb-ü mukaddesenin o beşaretli işaratından yirmiden fazla ve pek zâhir bir kısmı On Dokuzuncu Mektubda güzelce beyan ve isbat edilmiş— öyle de, lisan-ı halleriyle, yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle, kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar. Ve lisan-ı kaal ve icma ile vahdaniyete delâlet ettikleri gibi, lisan-ı hâl ve ittifakla bu zatın sadıkıyetine şehadet ediyorlar diye anladı.

   Beşincisi: Bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalâta, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binler evliya, vahdaniyete delâlet ettikleri gibi, üstadları olan bu zatın sadıkıyetine ve risaletine icma ve ittifak ile şehadet ediyorlar. Ve âlem-i gaybdan verdiği haberlerin bir kısmını nur-u velâyetle müşahede etmeleri; ve umumunu, nur-u imanla, ya ilmelyakîn veya aynelyakîn veya hakkalyakîn suretinde itikad ve tasdik etmeleri, üstadları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkıyetini güneş gibi gösterdiğini gördü.

   Altıncısı: Bu zatın, ümmiliğiyle beraber, getirdiği hakaik-ı kudsiyeve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilâhiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiya-i müdekkikîn ve sıddîkîn-i muhakkikîn ve dâhî-i hükema-i mü’minîn, bu zatın üssü’l-esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarıyla bil-ittifak isbat ve tasdik ettikleri gibi, bu muallim-i ekberin ve bu üstad-ı âzamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri, gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkıyetidir. Meselâ, Risale-i Nur, yüz parçası ile bu zatın sadâkatinin bir tek bürhanıdır.

   Yedincisi: Âl ve ashab namında nev-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalâtla en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dindar, en

Sayfalar

Lügat