Fihrist
Kitaplar
Asa-yı Musa

   İkincisi: Elinde, bu kâinat sahibinin bir fermanı bulunduğu.. ve o fermanı her asırda üç yüz milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri.. ve o ferman olan Kur’an-ı Azimüşşanın, yedi vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur’an’ın, kırk vecihle mucize olduğunu ve kâinat Hâlikının sözü bulunduğunu kuvvetli delilleriyle beraber Yirmi Beşinci Söz Mucizat-ı Kur’aniye namlarındaki Risale-i Nur’un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden, onu ona havale ederek dedi:

   “Böyle ayn-ı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta (a.s.m.), fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz.”

   Üçüncüsü: O zat (a.s.m.) öyle bir şeriat, bir İslâmiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü, ümmî bir zatta (a.s.m.) zuhur eden o şeriat, on dört asrı ve nev-i beşerin humsunu, âdilâne ve hakkaniyet üzere ve müdekkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi, emsal kabul etmez.

   Hem, ümmî bir zatın (a.s.m.) ef’al ve akval ve ahvalinden çıkan İslâmiyet, her asırda üç yüz milyon insanın rehberi ve mercii; ve akıllarının muallimi ve mürşidi; ve kalblerinin münevviri ve musaffisi; ve nefslerinin mürebbisi ve müzekkisi; ve ruhlarının medar-ı inkişafatı ve maden-i terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış.

   Hem, dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması; ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah’tan korkması; ve fevkalâde daimî mücahedat ve dağdağalar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı; ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla, mübtediyane fakat mükemmel olarak ibtida ve intihayı birleştirerek yapması, elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem, binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşenü’l-Kebir  ile, öyle bir marifet-i rabbaniye ile,

Sayfalar

Lügat