Ana Sayfa - Hakımızda - İletişim

Aktüel

Kırık tahta kaşık
Kainatta israf yoktur… Çünkü hikmetsiz ve adaletsiz iş yoktur… Çünkü her şey mutlak temizdir… ...

Tahta bir kaşık… Sapından kırılmış iki parça olmuş… Talebeleri çöpe atmış… Çöpten çıkarmış… Tel ile bağlamış kullanmış… Madeni sağlam kaşığı ret etmiş… Kim bu adam! Neden bu davranış? Garip şey! Değil mi…? Bunu günümüz Müslümanı anlayamadı anlam veremedi, bırakın pozitivistleri…

İsraf denildiğinde sadece yemek içmek akla gelmemeli… Bu mesele neredeyse hayatın bütün alanlarıyla ilgilidir ve insanı çepeçevre sarmıştır. İsraf sadece insanı ve aileyi yıkmakla kalmaz devletleri, milletleri yıkan köleleştiren bir illettir. Zaman israfı, zihnin ve gözün israfı, yerküredeki kaynakların israfı, yemek israfı vs… O halde namaza oruca nasıl dikkat ediyorsak, israf etmemek ve iktisatlı olmağa da dikkat lazımdır… Çünkü namaz kılmamak haram olduğu gibi israf etmek te haramdır…  

Bediüzzaman İktisat Risalesinin hemen başında şöyle der; “Kulu weşrebu wela tusrifu… Şu ayeti kerime, iktisada kat’i emir ve israftan nehyi sarih suretinde gayet mühim bir dersi hikmet veriyor.” Bu ifadeden anlaşılıyor ki, İktisat farzdır, israf ise kesin haramdır…

Said Nursi Hazretleri, Uhuvvet-İhlas-İktisat Risalelerinin ehemmiyetinden bahsederken, bu üç risaleyi yan yana zikretmesi, iktisadın ehemmiyetini anlamamız açısından anlamlıdır.

Kainatta israf yoktur… Çünkü hikmetsiz ve adaletsiz iş yoktur… Çünkü her şey mutlak temizdir…İsm-i Hakim, İsm-i Adl, İsm-i Kuddüs olmadığı yerde zulüm olur. İsrafın olduğu yerde zulüm vardır.  Koca ateş kütlesi güneş, yüzyıllardan beridir dünyamızı ısıtıyor, gökyüzünde bir kirliliğe neden olmuyor. Demek israfın olmadığı yerde temizlik te vardır.

İsrafın olduğu yerde adalet ve hikmet olmaz. Adaletin olduğu yerde israf, israfın olduğu yerde adalet olmaz… Adalet ve hikmetin olmadığı yerde zulüm vardır, zulüm ise haramdır… İnsanın bir kolu bir metre diğer kolu iki metre olsaydı israf olurdu, hikmetsiz olurdu ve insana eziyet olurdu, bu ise zulüm olurdu. Allah bu zulmü insana reva görmez… Kainatın hiçbir yerinde hiçbir köşesinde hiçbir varlığında israf göremezsin… İnsan nefes verirken karbondioksit verir, bitkiler karbondioksit alır… Bitkiler çürür toprak olur… İnsan ölür toprağa konur toprak olur… Hayvanlar bitkileri yer, dışkısı toprağa gübre olur… Hasılı kainatta israf yoktur… Allah sana mesaj gönderiyor… Ey insan! Kainattan ders al…

Fıtrata uygun hareket edersen israftan beri kalırsın… Mercedes taksiyle tuğla taşısan israftır… Antika bir parayı kaba demirciler çarşısına götürürsen beş paraya gider… İnsanı da küfür çarşısına götürürsen değeri düşer… Bir şeyin  değerini düşürmek te israftır. O halde Allah tarafından sana verilen cihazları haramda kullanman israftır… Yani göz harama bakarsa, kulak gıybet dinlerse cihazlara hakaret olur, bozulur. Bu da israftır… 

BİR SORU: Ahiretin yaratılmaması israf mıdır? Elcevap: İsraftır… Çünkü hikmetsizlik israftır. Nasıl ki evi yapıp çatısını yapmazsan israf olur… Çünkü onca emek boşa gider…

İsraf edenler şeytanın kardeşleridir.(İsra-27) İşte müsrifler şeytanın kardeşi olduğu için,israf haramdır…

Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez.(A'raf-31) İşte israf, Allah’ın sevmediği nefret ettiği bir  muamele olduğu için, israf haramdır...

Tabağa çok yemek koymak sonra da sünnetle demek sünnet değildir. Az yemek sünnettir. O zaman tabağı  bitir… ekmekle de sil… sildiğini de ye… hanımlara fazla iş kalmasın… Bulaşık makinasına koymadan ön sudan geçirmek gereği kalmaz… İşte sana iktisat… Sonra bulaşık makinası israf değildir… Az su harcar elektrik parasıyla beraber  fifti fifti… Ekser hastalıkların ana kaynağı çok yemek olduğundan, israf haramdır…

Yerkürede bu kadar aç insanın olması kaynakların yetersizliğinden değil zalim insanların israfından kaynaklanmaktadır.  Kaynakların hor kullanılması çevre kirliliğine neden olur, bu da insanların sağlığına dolayısıyla ölümlere yol açtığından, israf haramdır…

Peygamberimiz@ “Nehrin kenarında dahi abdest alsanız suyu israf etmeyiniz” derken kişiyi iktisada alıştırırken, ileride şehirleşmeler olacak su ihtiyacı fazla olacak suyun bir damlası önem kazanacak manasındadır… Suyu telef etmek insanlığa düşmanlık manasına geldiğinden, israf haramdır…

Suriye’de somun ekmeğin içini yerler dışınıkültabağı yaparlardı…Şimdi yapabiliyorlar mı? İşte nimete hürmetsizlik Allah’ın gazabını celbettiği için, israf haramdır…

Nezafetsizlik nasıl israfa yol açar? Kainat kendini temizler. Yaratan öyle yaratmış… Su kendi kendini temizler,  ta ki insanoğlu fabrika artıklarını atıncaya kadar… Kirlenen suyu insan içer hasta olur… Doktor ilaç parası derken aile bütçesi zarar görür. Aynı zamanda milli servet israfı olduğu için, israf haramdır…

Kuranda “Asra yemin olsun” ayeti ve Peygamberin@ “insanlar zamanın kıymetini bilmezler” sözü...  Allah bir şeye yemin etmişse... Nokta! Zamanın israfı her türlü terakkiye engel olduğu için, israf haramdır…

İlkokulda iken bize öğretilen 8 saat yat, 8 saat gez, 8 saat çalış dayatması  zaman israfıdır… Çocuklar 8 saat yatar be…! Biz artık büyüdük… Evet dayatma dedik… Bilerek kullandık bu kelimeyi… Bizi tembelleştirerek, tüketen bir topluma dönüştürerek, fakirleştirerek kendilerine muhtaç ve köle durumuna düşürmek istedikleri için, israfharamdır...

İsraf  iradeyi zayıflatıp hayata karşı duruşu belirsiz, 'berredayi', hayattan bıkmış, eşyanın esiri olmuş, tüketirken kendini tüketen... Tükenmiş şahsiyetsiz tipler ortaya çıkardığı için, israf haramdır…

Türkiye’den teğet geçen ve ‘Dünya Krizine’ sebep olup ve binlerce işçinin işten çıkarılmasına neden olduğu  için, israf haramdır…

Nimetin değerini anlamak ve şükretmek ve kimden geldiğini kavramak için bir yol da iktisattır. Nasıl ki, oruç tutan adam nimetin kimden geldiğini anlar ve şükrü maneviyi yapar, iktisat da öyledir.  Müsrif adam sürekli bir bolluk içinde olduğundan nimeti fark edemez, fark edemeyince nimete hürmet etmez, hürmet etmeyen şükredemez, şükretmeyen israf eder, hele nimet sahibini hiç tanımaz. İşte seni Xalıktan uzaklaştırdığı için, israf haramdır…

Müslümanlar  lüks hayatı, yatı katı, son model arabaları, GUCCİ ÇANTALARI, son moda kıyafetleri, Dubai gibi pahalı yerlerde tatili normal görmekteler. En Qıçığı da, yaptıkları haltı Peygamberimizin@ şu hadisine dayandırmarı… “Şüphesiz Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.” Halbuki bu hadisin başında yer alan “Yiyiniz, içiniz, giyininiz, sadaka veriniz, ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin” cümlesini görmezler. İşte israf çılgınlığı ayet ve hadisleri -Bektaşi misal- kendi menfaatına göre yorumlamaya götürdüğü için, israf haramdır…

BEDİÜZZAMAN’DAN İSRAF İLE İLGİLİ BAZI SÖZLER VE BİZİM YORUMLARIMIZ…

“Şeair-i İslamiye ye müteallik bir sünnet şahsi farzlardan üstündür.” Toplumun faydalandığı bir şeyi heder edersen heder olursun… İşte kul hakkına girdiği için, israf haramdır..

“Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra da menhus bir para veriliyor.” Dinini satmaya götüren bir amel olduğu için, israf haramdır…

“Hükm-ü Kur'âna göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hâcât-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcat-ı gayr-ı zaruriye, hâcât-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Ahirete imân ettiği halde, ‘Zaruret var’ diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor.” İşte israf dünyayı ahirete tercihe sebep olduğu için, israf haramdır…

 “Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama’ı uyandırarak insanların o zaîf damarlarını tutup kendine musahhar eder’ diye bu hadîs ihtar ediyor. ‘İsraf eden ona esir olur, onun damına (ağına) düşer’ diye haber verir. Süfyan’ın eli delik olacak, yani çok müsrif olacak ” İşte Süfyan-i Deccal'ın  adeti olduğu için, israf haramdır…

“İsraf sefahatın sefahat sefaletin kapısıdır”. Çok yersen şehvet artar, gayri meşru zevklere meyil fazla olur. Halbuki ‘helal dairesi keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yok.’ Meşru olmayan ve çok pahalı olan ‘İsrafi Eğlenceler’e de gerek yok. Saçıp savuranlar gün gelir muhtaç duruma düşerler. Bu da sıkıntıyı getirir. ‘Sıkıntı Sefahatin Muallimidir’. İşte israf haramdır…

 “Bir lokma kırk paraya, diğer bir lokma on kuruşa. Ağıza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdirler. Yalnız, birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan kuvve-i zaikayı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek, israfın en sefihidir.”  Bediüzzaman bu sözünün ardından hemen dengeyi kurar ve der ki,      “Ruh cesede, kalb nefse, akıl mideye hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.” Dinimizde şükür ehemmiyetli olduğundan ve leziz şeyler Allah’ı hatırlamaya vesile olacağından dinen bir sakıncası yoktur… Ancak yüz aç adamın karşısında tıka basa yemek vicdansızlık olduğu için, israf haramdır…

Canının her istediğini yemek israftır.(Hz.Muhammed) “Lezâiz çağırdıkça ‘sanki yedim’ demeli, sanki yedim düstur eden bir mescidi yemedi” Abur cubur yemek hayra engel olduğu için, israf haramdır…

 “Eskide ekser islâm fil cümle aç değildi. Tena’uma bir derece izin var idi. Şimdi ise ekseri açlığa düştü, telezzüze  izn-i şer’î kalmadı.
Sevâd-ı âzam, hem ekseriyet-i mâsumun maişeti basittir. Tagaddî besâtetiyle onlara tâbi olmak, bin kere müreccahtır, ekalliyet-i müsrife, ya bir kısım sefihe tagaddîde tereffüh noktasında benzemek” İşte İzn-i Şer’i olmadığı için, israf haramdır…

“Hırsın kaynağı israftır. Muhteris adam, kazancından daha fazla harcar, kafi gelmeyince helal harama bakmaz -mal gelsinde-… Hırs  kanaatsizliği doğurur, bu da insanı tembelliğe iter kazandıklarım bana kâfidir der ve isteklerine kavuşamayınca suçu çevresindekilere atar.  Allah’ın takdirini görmez riyakarlığa sapar” Daha kötüsü Allah’ı suçlar… Allah’ı suçlamaya kadar götürdüğü için, israf haramdır…

“Hırs ihlası kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir"İşteisraf haramdır…

Biraz ‘UÇ’ meselelerden bahsedelim… Bahsedelim ki israfın ne denli bir vehamet olduğu anlaşılsın… Ta ki, iktisat huzmeleri ruhlara süzülsün, kalplere işlesin, zihinlere nakş olsun… Nakşolsun ki israf illetine bi daha el atılmasın…Cüz’i hadiseler külli hakikatlerin ‘UÇ’larıdır. İşte ‘İktisat Nükteleri’…

Koridor ışıkları, merdiven basamakları daha bitmeden sönecek şekilde ayarlanmış… Sebebi birkaç saniye elektrikten tasarruf… Son basamaklar görünmediği için adam yuvarlanmış ‘Req u Teq’ derken adamın kafası kırılmış. İsraf olmasın diye kafasını kırmak… Aslında asıl israf odur, çünkü doktor ve ilaç parası gitti… Yüzü astarından pahalı oldu… İşte dengesiz ve hikmetsiz hareket israfı getirir. İsraf etme…! Kafanı da kırma… Lüzumu yok!

Fıkıh, ‘gusül abdesti alırken  nokta kadar kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanınız’ der. Bunun için beş kova su kullanmaya gerek yoktur, israftır… Velev ki bir nokta kuru yer kaldı, guslün geçerlidir. Korkma! Günahın benim boynuma… Bir nokta hatırı için 5 kova...! Hassasiyetler vesveseye dönüşmesin...

Ehl-i Sünnetin alimlerinin bir çoğuna göre de abdest alırken ayaklar mesh edilebilir. Ayaklar yıkanırken çok su harcanıyor. Yaklaşık 1 litre... Türkiye'de düzenli 5 vakit namaz kılanların sayısı 10.000.000 kişi...  Günde 10.000m3. Senede eder 365.000 ton . "Her müstaid nefsi için içtihad edebilir, teşri edemez."

Üniversite okuyan arkadaşların bazıları haftada 3 kez gusül abdesti alıyor, diğeri 1 kez… İkiside eşit para verse adalet olmaz… Fakat uhuvvet ve fedakarlık gereği olur… Harama bakmanın cezasını çekmesi lazım… Harama nazar nisyan verir… Vücutta israfata yol açar, hafıza kaybına sebep olur…

Bir kışlık ayakkabısı olan, israf olmasın diye yazlık ayakkabı almazsa dengesiz hareket etmiş olur…

Elektrik israfı olmasın diye saçını kurutmayan adam yanlış hareket etmiştir. Çünkü sinüzitleri azar…

Bir sözümüz de devlete olsun.İsrafı önlemek için devlet tedbir almalı, her şeyi vatandaşa bırakmamalı. Devlet  sigara yasağıyla önemli bir başarı elde etti, vatandaşa bırakmış olsaydı mesele çözüme kavuşmazdı. İnsanımızın topyekün iktisad'ı memlekete bereket getirir...

DAMLAYA DAMLAYA GÖL KURUR…Yanlış yazmadım... Bu sözü bir de böyle okumak lazım…Toplumun faydalandığı gölü kurutmaya hakkın yok…

Meyve ağaçlarını ve sebzeleri sularken damlalıklı sistem kullanılırsa su israfı az olur...

Yerküredeki kaynaklar israf edilmezse bütün insanlara kafi gelir. İşte bu kaynakları elinde tutan ‘İsrafçı Qodozillalar’ olmasa nüfus planlamasına da gerek kalmaz. Gerçi… 

Zevkperestlik ve lüks düşkünlüğü israfın en önemli sebebidir.

Tırnağını keseceksen banyodan sonra kes… Tırnak yumuşamış olduğundan tırnak makasının ağzı körelmez…

Fransa’da bir arkadaş küçük bir bahçesi var bostan ekmiş, sulamak için çatıdan akan yağmur sularını tanka aktarmış…

İtalya’da bir kadın bulaşık makinasının içine sızdırmayacak şekilde et koyar buharla pişer… İhtiyaçlar çare üretmeye teşvik eder… Bu ille de fakirleşelim de kafamız çalışsın demek değildir… İktisata alıştırırsın milleti,   zenginken de kafa çalışır…

Hollanda da eskimiş asfaltı söküp dere kenarlarına atmazlar, tekrar kullanırlar, israf etmezler.

Suriye’de somun ekmeğini kültabağı yaparlardı…Şimdi yapabiliyorlar mı?

Ömer Bin Abdulaziz Hazretleri halife olurken ilk iş olarak valilere gönderdiği genelgede: “Yazışmalarda bundan böyle  tomar kağıt kullanılmayacak, satır ve kelime araları çok açık olmayacak, özlü cümleler kullanılacak, ince uçlu kalem kullanılacak”…

Üstad Bediüzzaman çeşmeye kadar cevşen okur, abdestini alır, cevşen okuyarak geri döner… Zamana bu kadar değer verir israf etmez… İktisad berekettir ... Bediüzzamanın hayatı ortada...

Peki 'İsraf-ı Kelam' olur mu?Çok söz yalansız olmaz. Tamam ama...! ‘Söz Gümüş İse Sükut Altındır’ derler. Doğrudur… Ancak ‘Sözü Altın Olanın Susması Da İntahardır’. Kuranda aynı meselelerin tekrar tekrar anlatılması 'İsraf-ı Kelam' mıdır? El-cevap: Hayır… Her gün ekmek yemen, su içmen, havayı teneffüs etmen, israf olmadığı gibi…

“Allah’ın sana verdiği nimetlerle ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma”(Kasas-77) Bazı evliyaların dünyayı tamamen terk etmelerine karşın sahabeler dünyaya pek çok girmişler, fakat kalplerini dünya malına bağlamamışlar. Evet dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır...

Hısset ve İktisat birbirine benzer, ancak iki amansız düşmandırlar. Birinin olduğu yerde diğeri durmaz. Cimri olma, cömert ol... cömertlik saçıp savurmak değildir... infak et... layık muhtaca ver... İmam-ı Azam 'hayırda israf olmaz' der... '

20 yıl sonra israf etmemeyi ancak içselleştirebildim, hissiyatımla özümsedim… Şimdi Allahıma yalvarıyorum… Diyorum ki; “Yarabbi! Bir hakikati anlamak için 20 yıl mı beklemem lazım?… Biraz erken olsa...”  Evet Allah’ı sevmek ayrı, hissiyatiyle sevmek ayrıdır…

“Bu zamanda iktisat herkese farzdır”… Yaw! farzdır diyorum farz…! Farz… Farz… Niçin böyle yazıyorsun diyorlar… Na’piyim… TINLAMIYORLAR

Yorumlar

Suat Yılmaz - 05-06-2016 - 03:00:50
Cuma Özusan Abime...
Söylediklerinizi düşündüm, doğrudur dedim. sonraki yazılarım daha kısa ve öz olacaktır.
Filinta - 01-05-2016 - 00:04:45

ALLAH RAZİ OLSUN..SUAT ABİ...ÇOK GÜZEL YAZMIŞSINIZ...
cuma özusan - 30-04-2016 - 02:33:34

yazının büyük kısmını okudum. ana fikrine tamamen katılıyorum ve israftan nefret ediyorum. bizim nesil -ki ben 70 yaşındayım- ister istemez iktisatlı yaşamayı öğrendi. çünkü yokluk ve yoksulluk içinde yetiştik ve buna rağmen şükretmekten geri durmadık. elimiz genişleyip rahata kavuştuğumuz zamanlarda bile iktisat düsturuna riayet ettik. yazınıza fikir olarak hiçbir itirazım yok. fakat siz de söz israfı yapmışsınız. biraz mürekkep yaladım. yazınız yazma sanatının -kısa yazmak kuralını- ihlal ediyor. gereksiz tekrarlar var ve bu israftır. daha az sözle de bunu ifade edebilirdiniz. bunun için çaba göstermenizi yürekten dilerim efendim. selamlar. Allaha emanet olun.
suat yılmaz - 21-10-2015 - 11:14:11
İsmail Beyefendiye
Yazıyı beğendiğine sevindim. Yorumunuzu okudum. Keşke yazdığınız hakikat aklıma gelseydi de onu da 'Makale'me aktarsaydım. Teşekkürler...
ismail - 19-10-2015 - 14:23:35
israf
Allah senden razı olsun.
Çok zaman oldu sitede güzel bir yazı okumamıştım. Çok şükür felsefi değildi.
israf istikamet kaybettirir.
Aileyi parçalar. Dünya ve ahiret şekavetine sebeptir.
Allah'a emanet olunuz.
Sizde yorum yazmak için tıklayınız.

İlgili Başlıklar

Arşiv Arama

İlhamın Mihrabında


Ey “sadık ahmak” ıtlakına masadak biçare ulemâü’s-sû’ veya meczup, akılsız, cahil sufiler! Hakikat-i kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaik-i kâinata kökler salmış olan şecere-i tûbâ-i İslâmiyet,mevhu

Sername

Siyasalın İhlası
Bu denemenin ilgilendiği alan, özellikle dinî cemaatleşmelerin iktidar unsurlarıyla ilişkilenme tarzından türeyen siyasallığın ihlasının nasıllığıdır.

En Çok Okunanlar

Yorum Platformu

Ubeyd Kudat
Münazarat Penceresinden Devlet

İktibas

Sizden Gelenler

 
ZEHRA.COM.TR
Tüm hakları saklıdır 2013 ®
Kaynak gösterilmeden ve izinsiz alıntı yapılamaz.

Yazılım : Networkbil.net